BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

 

Kurullar

Bölüm Komisyonları Görev ve Sorumlulukları

Akreditasyon ve Koordinasyon Komisyonu

Komisyonun Görevi: Bu komisyonun görevi, diğer komisyonların çalışmalarını MÜDEK’in öngördüğü eğitim, öğretim akreditasyon sisteminin koşulları ve beklentileri doğrultusunda yönlendirmek, özdeğerlendirme raporunun hazırlanmasını koordine etmek ve komisyonlardan gelen raporları, paydaş bilgileri ve ulusal ve uluslararası ihtiyaçları dikkate alarak gerekli gördüğü iyileştirmeleri rapor halinde Bölüm Başkanlığına sunmaktır.

Komisyon Üyeleri:

DOÇ. DR. CENGİZ KOÇUM (Koordinatör)                                             

DR.ÖĞR. ÜYESİ METİN YILDIZ

DR.ÖĞR. ÜYESİ AYKUT ERDAMAR

Yardımcı Eleman:

ARAŞ. GÖR TUĞÇE KANTAR

Eğitim Komisyonu

Komisyonun Görevi:

Bölüm eğitim amaçları ve program çıktılarının belirlenmesi ve güncellenmesi çalışmalarını yürütmek, bu amaç ve çıktılara ulaşılması için gerekli her türlü eğitim ve eğitim programı(müfredat), iç ve dış paydaşlardan gelen bilgileri değerlendirerek, MÜDEK ölçütleri doğrultusunda düzenlenmesi  konusunda bölüm kuruluna önerilerde bulunmaktır.

Çalışma Esasları:

 • Her yarıyıl en az 2 kez toplanarak, bölüm’ün vizyon, özgörev(misyon), program çıktıları ve eğitim amaçlarına uygun olarak iç ve dış paydaşlardan toplanan veriler ve ders değerlendirmelerini gözden geçirir, tavsiye kararları oluşturur.
 • Müfredat değişikliklerini önerir. Bu değişiklikler için gerekli uyum (intibak) yönergelerini hazırlar ve bölüme sunar.
 • Derslerin bölüm program çıktılarını sağlama düzeylerini değerlendirerek, gerekli gördüğü durumlarda eğitimin kalitesini arttıracak eğitim tekniklerinin kullanımı konusunda ders hocalarına tavsiyelerde bulunur.  
 • Ders verme yöntemleri; aktif öğretim, resmi olmayan ekip çalışması, proje (konu) yönelimli öğretim vb. tekniklerin Bölüm’de kullanılmasına yönelik öneriler geliştirir.

Komisyon Üyeleri:                           

PROF. DR. EMİR BAKİ DENKBAŞ (Koordinatör)                                            

DR.ÖĞR. ÜYESİ METİN YILDIZ                                                                       

DR.ÖĞR. ÜYESİ HÜSEYİN KURTULDU                                              

DR.ÖĞR. ÜYESİ AYKUT ERDAMAR

DR.ÖĞR. ÜYESİ MEHMET YÜKSEKKAYA

DOÇ. DR. CENGİZ KOÇUM

Yardımcı Eleman:

ARAŞ. GÖR. SELİN VULGA

ARAŞ. GÖR. KÜBRA KIRALİ

 

İntibak Komisyonu

Komisyonun Görevi: Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümüne yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin veya daha önce başka bir üniversitede okumuş ve merkezi yerleştirme ile bölümümüze yeniden girmiş öğrencilerin ders muafiyeti isteklerini inceler ve bölüm başkanlığına bildirir. Ayrıca biyomedikal mühendisliği yüksek lisans programlarına kabul edilmiş diğer bölüm mezunu adayların bilimsel hazırlık alıp almaması gerektiğini, gerekiyorsa almaları gerekli dersleri belirler.      

Komisyon Üyeleri:

DR.ÖĞR. ÜYESİ HÜSEYİN KURTULDU (Koordinatör)                            

DOÇ. DR. DİLEK ÇÖKELİLER SERDAROĞLU                                                          

DR.ÖĞR. ÜYESİ METİN YILDIZ

DOÇ. DR. CENGİZ KOÇUM

Yardımcı Eleman:

ARAŞ. GÖR AYNUR DİDEM OKTAN

 

Donanım ve Altyapı Değerlendirme Komisyonu

Komisyonun Görevi: Bu komisyonun görevi; Bölüm laboratuvarlarının güncel teknoloji ile uyumlu ve rasyonel kullanımının sağlanması, programın alt yapısının akreditasyon sistemlerinin ölçütlerine uygun olarak gelişmesinin sağlanması, Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki konuları alt yapı uygunluğu veya gereksinimi açısından değerlendirmek ve görüş belirtmektir.

Komisyon Üyeleri:

PROF. DR. EMİR BAKİ DENKBAŞ (Koordinatör)                                           

DR.ÖĞR. ÜYESİ ORHAN ERDEM HABERAL  

DR.ÖĞR. ÜYESİ HÜSEYİN KURTULDU

DR. ÖĞR. ÜYESİ TANSEL UYAR

ÖĞR. GÖR. DR. ONUR KOÇAK

Yardımcı Eleman:

ARAŞ. GÖR. ATAKAN IŞIK

Çalışma Esasları: Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği tarafından yapılan eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılan derslikleri, laboratuvarları, bilgisayar yazılımları ve bina içi imkânları gelişen teknolojik şartlara göre yenilemesi, düzenli işleyişinin ve bakımlarının sağlanması, güvenlik esaslarına uygun önlemlerin alınması maksadıyla donanım ve altyapı imkanlarının değerlendirilmesi konularında önerilerde bulunulur. Gerek duyuldukça komisyon, dönem içerisinde komisyon başkanının başkanlığında toplantılar yapar.

Sorumlulukları

 • Laboratuvarlarda bulunan mevcut cihazların çalışma durumlarının tespiti,
 • Laboratuvarlarda kullanılan yazılımların kontrolleri ve güncelleme ihtiyaçlarının belirlenmesi,
 • Dersliklerde kullanılan donanım imkânlarının ihtiyacı karşılama durumu değerlendirilmesi ve gerekirse geliştirilmesi,
 • Yeni alınmış olan laboratuvar ekipmanlarının yerleşim düzenlemesi, çalışma esaslarının belirlenmesi ve iş güvenliği açısından gerekli önlemlerin sağlanması, 
 • Eğitim-öğretim dönemi ve araştırma faaliyetleri için laboratuvar malzemesi yeterliliğinin belirlenmesi,
 • Bina içi elektrik, su, havalandırma tesisatlarının yeterliliğini belirlemek, iş güvenliği, sağlık ve yangın tedbirlerini incelemek,
 • Donanım ve Altyapı Komisyonu raporları ile yapılması önerilmiş faaliyetlerin ilerleme durumu takibi,
 • Görülen aksaklıklarının rapor edilmesi ve altyapı gelişimi için önerilerde bulunulması,
 • Bir sonraki eğitim dönemi için gerekli malzeme ihtiyacını belirlemek.

 

Anket ve İstatistik Komisyonu

Komisyonun Görevi:  Biyomedikal Mühendisliği Bölümünün iç ve dış paydaşlarına çeşitli anketler düzenler, sonuçlarını değerlendirerek, ilgili komisyonlar ve akreditasyon Koordinasyon komisyonuna sunar.

Komisyon Üyeleri:

DR.ÖĞR. ÜYESİ FEYZİ AKŞAHİN (Koordinatör)                                         

DOÇ. DR. DİLEK ÇÖKELİLER SERDAROĞLU

DR.ÖĞR. ÜYESİ AYKUT ERDAMAR       

DR. ÖĞR. ÜYESİ KADİR CAN ERBAŞ  

Yardımcı Eleman:

ARAŞ. GÖR BURCU OLTU                                                      

Sorumlulukları

 • Her dönem sonunda açılan dersler için Ders "Program Çıktıları” Değerlendirme Anketinin yapılmasını takip eder.
 • Her yıl ilgili Meslek Odası Anketinin yapılmasını sağlar. 
 • Her yıl biyomedikal sektöründeki seçilen firmalara İşveren Anketi yapılmasını sağlar.
 • Her eğitim öğretim yılı dönem sonlarında mezun olan örencilere Yeni Mezun Anketi yapılmasını sağlar.
 • En az üç yıl önce mezun olmuş, sektörel tecrübe edinmiş mezunlara, periyodik olarak, Eski Mezun Anketi yapılmasını sağlar.
 • Eğitim amaçları ve program çıktılarında yapılan değişliklere göre anketleri günceller.
 • Yapılan anketlerin sonuçlarını istatistiksel olarak değerlendirerek, ilgili komisyonlar ve bölüm başkanlığına bildirir.
 • Sosyal ilişkiler komisyonu ile koordine olarak Bölüm Danışma Kurulu üyelerinin eğitim ve öğretimin iyileştirilmesi konusundaki önerilerini toplar, değerlendirilmek üzere ilgili komisyonlara iletir ve eğitim komisyonuna sunar.     

 

Sosyal ve Bilimsel Etkinlikler Komisyonu

Komisyonun Görevi: Biyomedikal Mühendisliği Bölümünde görevli personelin sosyal ve moral ihtiyaçlarını karşılamak, personel arasında yardımlaşma ve dayanışma duygusunun gelişimini sağlamak, bölümün mezun öğrenciler ve dış paydaşlar ile yürütülecek sosyal faaliyetlerini organize etmek için kurulmuş bir komisyondur.

Komisyon Üyeleri:

DR.ÖĞR. ÜYESİ FEYZİ AKŞAHİN (Koordinatör)                                  

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZGE DALMANOĞLU

ÖĞR. GÖR. DR. ONUR KOÇAK

ÖĞR. GÖR. DR. GÜLER ERGÜN EFE

Yardımcı Eleman:

ARAŞ. GÖR BÜŞRA KÜBRA KARACA

Sorumlulukları

 • Sosyal fonun gelir ve gider hesaplarını tutar.
 • Yapılan yardımların teslimi ve ödemelerle ilgili işleri yapar.
 • Sosyal etkinliklerin düzenlenmesinde yardımcı olacak personele bilgilendirme ve ödeme yapar.
 • Bölümün her türlü sosyal aktivitesini (bölüm yemeği, piknik, mezun buluşması v.b.) planlar.
 • Bölüm Danışma Kurulu ile belirli periyotlarda toplantılar düzenler. 

 

Staj Komisyonu

Komisyonun Görevi: Staj komisyonu Mühendislik Fakültesi’nin Genel Staj Esaslarının yer aldığı yönerge doğrultusunda, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yapmaları gereken iki dönemlik stajın incelenmesini yapar. Öğrencilerin staj yapabilecekleri yerlerin uygunluğunu kontrol eder. Bölüm Akademik Kurulu’na öğrenci stajları ile ilgili konularda görüş bildirir.

Komisyon Üyeleri:

ÖĞR. GÖR. DR ONUR KOÇAK (Koordinatör)                                       

DR.ÖĞR. ÜYESİ ORHAN ERDEM HABERAL

DR. ÖĞR. ÜYESİ TANSEL UYAR

Yardımcı Eleman:

ARAŞ. GÖR GAMZE TİLBE ŞEN

Çalışma Esasları: Biyomedikal Mühendisliği Bölümü lisans programı kapsamında, birisi hastane diğeri firma olmak üzere yirmişer işgünü şeklinde 2 AKTS lik iki adet staj dersi bulunmaktadır. Biyomedikal Mühendisliği Bölümünde bu stajların düzenlenmesi, kontrol edilmesi ve değerlendirilmesini koordine eder.

Sorumlulukları:

 • Stajın amacı ve beklentilerini, stajda uygulanacak kuralları, staj yeri seçimini ve cevaplanması gereken soruları tanıtacağı klavuzlar hazırlar.
 • Staj yapılacak işletmelerin belirlenmesinde uygun kriterleri belirler.
 • Bölüme işletmelerce verilen staj kontenjanları için başarı sırasına göre öğrencileri yönlendirir ve iletişimlerini sağlar.
 • Ankara ve civarındaki sanayi ve hizmet işletmeleriyle işbirliğine giderek staj kontenjanları belirler.
 • Staj başvuru formu, bölüm onayları ve işletmelerle yapılacak diğer yazışmaları düzenler.
 • Staj raporu, biçimi, yazım kuralları ve içeriğini denetler.
 • Staj raporlarının denetlenmesinde bölüm öğretim elemanlarını görevlendirir ve onların desteğini alır.
 • Staj değerlendirmelerini nota dönüştürür ve uygun takvime göre ilan eder.
 • Personel Daire Başkanlığı ile koordineli bir çalışma içerisinde öğrencilerin staj süresince meslek hastalıkları ve iş kazası sigortalarının yapılmasını takip etmektir.
 • Stajlar sonrasında öğrenciler tarafından hazırlanan staj raporlarını ve firma staj sonu değerlendirme belgelerini, komisyon tarafından belirlenen ölçütler dâhilinde değerlendirerek bölüm kuruluna önerilerde bulunmaktır.
 • Stajla ilgili tüm işlemlerde Staj Yönergesini esaslarına uyar.

 

Mühendislik Fakültesi Erasmus Koordinatörü

DOÇ. DR. DİLEK ÇÖKELİLER SERDAROĞLU                           

 

Bölüm Erasmus Koordinatörü

DR.ÖĞR. ÜYESİ ORHAN ERDEM HABERAL

 

Kalite Yönetim Sorumlusu

DOÇ. DR. CENGİZ KOÇUM

Yardımcı Eleman: ARAŞ. GÖR AYNUR DİDEM OKTAN

 

Bölüm Tanıtım Koordinatörlüğü

DOÇ. DR. DİLEK ÇÖKELİLER SERDAROĞLU                           

Yardımcı Eleman: ARAŞ. GÖR BURCU OLTU