Tanıtım

Biyomedikal Mühendisliği, sağlık alanında teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan mekanik ve elektronik cihaz ve sistemlerin tasarım, üretim, geliştirme, teknik işletme ve bakım-onarım faaliyetlerini kapsamaktadır. Günümüzde, ölçme ve görüntüleme amacıyla kullanılan EKG, EMG, EEG, röntgen, ultrason, CT, MR, PET sistemleri teşhise yönelik; radyoterapi ve laser sistemleri ise tedaviye yönelik olarak yaygın biçimde kullanılan biyomedikal cihaz ve sistemlerdir.

Günümüzde, hastanelerde yaklaşık yirmi bin farklı tür tıbbi cihaz ve sistem kullanılmakta olup ülkemizdeki kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son yirmi yılda yediye katlanmıştır. Biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme uğraşlarını yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip elemanlara duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır.

Biyomedikal alanındaki nitelikli teknik eleman gereksinimin karşılanabilmesi doğrultusunda, Biyomedikal Mühendisliği Bölümünde, ilk yıl temel fen ve sağlık bilimleri ve temel bilgisayar; ikinci ve üçüncü yıllarda elektronik, ileri bilgisayar ve temel biyomedikal dersleri; son yıl ise ileri düzeyde biyomedikal uzmanlık dersleri yer almaktadır.

 

MİSYON (Özgörev):

Bilimin nesnelliğini benimseyen, ulusal bilince sahip, araştırıcı, sorgulayıcı, üretken, akla ve bilime saygılı, çözümleyici  ve bütünleştirici düşünce yapısına sahip yaratıcı ve yenilikçi bireyler yetiştirmek; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve bilimi yayma etkinlikleri aracılığıyla Türk toplumunun teknolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesine, insan sağlığının gelişmesine ve topluma hizmetin yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.

Misyonumuzu (Özgörevimizi) gerçekleştirmek amacıyla;

• Nitelikli eğitim-araştırma çalışmaları aracılığıyla bilimsel üretim yapma ve yaymada ulusal ve uluslararası ortamda ön sıralarda yer almak,

• Araştırma – yayın kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarla ulusal ve evrensel bilimin düzeyini yükseltmek,
• Akademik açıdan gelişmiş ve profesyonelliğini kanıtlamış kadrolar oluşturmak,
• Çalışanlarımızın bağlılığını arttırıp kurumsal değerlerin paylaşıldığı bir kültür yaratmak,
• Akademik - yönetsel insan kaynağımızın desteği ve öğrencilerimizin öğrenme bilinciyle seçkin üniversite kavramını geliştirmek,
• Çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi özendirecek ve üretkenliğini arttıracak fiziksel ortamlar yaratmak,
• Çalışanlarımız ve öğrencilerimiz ile birlikte “uluslararası düzeyde tanınır üniversite” düşüncesine ve eylemine katkı vermek,
• İçinde yaşadığımız toplumun sorunlarına etkili tanımlar ve çözümler getirmek, 

temel yaklaşımımızdır.

 

Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Eğitim Amaçları;

 1. “Büyük oranda kamuda veya özel sektörde biyomedikal cihazların uygulama, eğitim, bakım, kalibrasyon hizmetlerinde çalışabilen ve biyomedikal alanında düzenleme ve denetlemeler yapabilen”
 2. % 15’i kariyer geliştirme hedefleriyle lisansüstü çalışmalar yapabilen,
 3. “%5’i kendi işini kurabilen veya kuruluşların Ar-Ge ya da inovasyon projelerinde yer alabilen

Biyomedikal Mühendisleri yetiştirmektir. 

 

Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Program Çıktıları;

No

Program Çıktıları

PÇ1

Matematik, fen bilimleri ve tıp ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

PÇ2

İleri ve karmaşık matematik, fen ve mühendislik problemlerini, biyoloji ve fizyoloji ile ilişkilendirerek, saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

PÇ3

Karmaşık bir sistemi, süreci ,biyomedikal cihazı, ürünü veya malzemeyi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

PÇ4

Biyomedikal mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

PÇ5

Karmaşık Biyomedikal Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi, canlı sistemler üzerinde ölçüm yapabilme ve bu ölçümlerden toplanacak verileri yorumlama becerisi; malzemeler ve canlı sistemler arasındaki etkileşime ilişkin problemleri çözme becerisi.

PÇ6

Bireysel çalışma becerisine sahip olup disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme.

PÇ7

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

PÇ8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine varıp, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

PÇ9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

PÇ10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

PÇ11

Biyomedikal mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

 

Ders Katalogları için  http://truva.baskent.edu.tr/bilgipaketi/?dil=TR&menu=akademik&inner=katalog&birim=505 ziyaret edebilirsiniz.

Üniversite ile ilgili daha detaylı bilgiler için Adaylara Bilgi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. http://aday.baskent.edu.tr
 

Bölümün Avantajları

• Biyomedikal Mühendisliği Programı Eğitim Amaçlarının teknolojik gelişmeye uygun olacak şekilde periyodik olarak güncellenmesi

• Küçük gruplarla eğitim (En fazla 40’ar kişilik),

• Her yarıyıl en az bir meslek dersi İngilizce,

• Proje yönetim esaslarına göre uygulamalı bitirme projesi (Endüstriye yönelik),

• Teknik ve Sosyal Seçimlik derslerde çeşitlilik,

• Her öğrenciye akademik danışman öğretim elemanı,

• Gerektiğinde Data- Show, Laptop, Tepegöz vb. ile teknoloji destekli eğitim,

• 4. ve 6. yarıyıl sonlarında hastane ve şirket stajları,

• Erasmus uygulamaları,

• Teknik ve kültürel geziler,

• Laboratuvar ortamında uygulamalı eğitim-öğretim.

• Biyomedikal, Mekatronik ve Robot Toplulukları gibi bilimsel topluluklara katılarak iş birliği, koordineli çalışma becerileri kazanma ve Tiyatro, Müzik, Fotoğrafçılık Toplulukları gibi topluluklara katılarak sosyal yönlerini geliştirebilme.

 

Bölümün Mezunlarının İş Bulabildikleri Alanlar

Biyomedikal Mühendisliği, modern toplumun her kesiminde kullanılan tıbbi ürünlerin tasarımını, analizini, üretimini ve güvenirlik deneylerini yapma konularını içermekte, bu sebeple disiplinlerarası mühendisliğin çok geniş bir alanında hizmet vermektedir. Biyomedikal Mühendisleri başta tıbbi cihaz alanında mühendislik tasarımı, üretim ve kalibrasyon, olmak üzere sanayi işletmelerinin araştırma/geliştirme birimlerinde, klinik mühendisi olarak T.C. Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastaneleri ile üniversite hastanelerinde görev almaktadır. Ayrıca tıbbi atık ve sterilizasyon yönetimi konularında da Biyomedikal Mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü mezunlarının iş alanları

 • Kalp pilleri, yapay organlar, diyaliz makinesi gibi tıbbi cihazların tasarımı ve üretilmesi,

 • Hastaların durumunu ameliyat ve yoğun bakım sırasında izleyecek elektronik ve bilgisayar sistemlerinin tasarlanması ve kurulması,

 • Kan analizi için gereken sensörlerin tasarlanması ve yapılması,

 • Klinik çalışmalarda alınacak kararlara destek sağlayacak uzman sistemler ve yapay zeka sistemlerinin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi,

 • Ultrason, manyetik rezonans, röntgen anjiyo vb. tıbbi görüntüleme sistemlerini tasarlanması ve yapılması,

 • Dolaşım, sindirim, solunum, sinir vb. fizyolojik sistemlerin sayısal olarak incelenmesi için matematik ve bilgisayar modelleri gerçekleştirilmesi,

 • Çeşitli tedavilerde kullanılacak yeni biyomalzemeler tasarlanması ve malzemelerinin kullanılabilirliğinin test edilmesi,

 • Yaralanma, incinme vb. tedavileri incelemek için bilgisayar modelleri geliştirilmesi ve kullanılması 

 

Mezunların Çalıştıkları Kurumlar

• Özel Sektör: Tıbbi cihaz üretimi yapan bütün işletmelerde tasarım mühendisi, üretim mühendisi, ar&ge, eğitim, uygulama, satış ve teknik servis mühendisi olarak,

• Hastaneler: Klinik mühendisi, biyomedikal kalibrasyon birimlerinde, satın alma ve teknik şartname komisyonlarında, hastane yönetiminde teknik uzman olarak,

• Kamu Kurumları: T.C. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Devlet Malzeme Ofisi ve diğer kamu birimlerinde; kanun, yönetmelik, piyasa gözetim ve denetim, tıbbi yazılım, biyoenformatik alanlarında Biyomedikal Mühendisleri rahatlıkla iş imkanı bulabilmektedirler.

 

Başkent Üniversitesi’nde Bu Bölümün Ayrıcalıklı Yanları

• Öğrenci Değişimi - (Erasmus)

ERASMUS Öğrenci hareketliliği kapsamında bölümümüze öğrenci kabul edilebilmekte ve öğrencilerimizin kendi anlaştıkları veya bölüm tarafından anlaşma yapılmış Avrupa üniversitelerine öğrenci gönderilebilmektedir.

Fakülte tarafından yürütülen Bölüm Projeleri

• T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknogirişim Sermaye Desteği Programı “3G Mobil EKG Kayıt ve Bildirim Sistemi” Projesi 15/04/2011-15/04/2012 tarihleri arasında yürütüldü ve proje başarı ile tamamlandı.

• T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknogirişim Sermaye Desteği Programı “Tıbbi Kalibratör Üretimi” Projesi 12/04/2011-01/05/2012 tarihleri arasında yürütüldü ve proje başarı ile tamamlandı.

• Program Title: “BIDEB 2209- National Research Project for Undergraduate Students”, Foundation: TÜBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey), Multi-Criteria -Decision-Making Approaches for Stent Biomaterial, , Academic Co-Supervisor, 2012.

• Program Title: “BIDEB 2209- National Research Project for Undergraduate Students”, Foundation: TÜBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey), Aminoacid and Ozone based Nanofiber Scaffold for Wound Healing, Academic Supervisor, 2012.

• Program title: ARDEB 1002 110M802 Foundation: TÜBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey), The Enhancement of Mechanical Performance in Polymethylmethacrylate Based Restorative Dental Material by Polyethylene Nanofibers, Project Manager, 2011-2012.

• Program Title: “BIDEB 2209- National Research Project for Undergraduate Students”, Foundation: TÜBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey), Transducer as Quartz Tunning Fork for biosensor application on halitosis detection , Academic Supervisor, 2011-2012.

• Program Title: “BIDEB 2209- National Research Project for Undergraduate Students”, Foundation: TÜBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey), Nanofiber based tissue scaffold , Academic Supervisor, 2011-2012.

• Program Title: “Başkent University Research Project”, Plasma Polymerisation Increased Bond Strength of a Silicone Lining Material with Denture Base Material (D-DA 10/07), researcher,2011-2012.

• Program Title: “BIDEB 2209- National Research Project for Undergraduate Students”, Foundation: TÜBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey), Implementation of Vacuum Plasma Polymerisation System, Academic Supervisor, 2010-2011

• Program Title: “BIDEB 2209- National Research Project for Undergraduate Students”, Foundation: TÜBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey),Improvement of Atmospheric Plasma Polymerisation System for Application on Homogeneous Nano-level Modifications, Academic Supervisor, 2010-2011.

• Program Title: “BIDEB 2209- National Research Project for Undergraduate Students”, Foundation: TÜBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey), Nanocoatings on Fuel Cell for Best Efficiency, Academic Supervisor, 2010-2011.

• Program Title: “BIDEB 2209- National Research Project for Undergraduate Students”, Foundation: TÜBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey), Production of Field Effect Transducer Based / Micro Amperometric Biosensor , Academic Supervisor, 2010-2011.

• Program Title: “BIDEB 2209- National Research Project for Undergraduate Students”, Foundation: TÜBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey), Improvement of Stent Biocompability by Plasma Polymerisation Technique, Academic Supervisor, 2010-2011.

• Program Title: Başkent University Research Project, Dia, mond Like Coating on Dental Implants: Prototype Design, (D-DA 10/05)researcher, 2010-2011.

• Program Title: Başkent University Research Project, BA09/01 Kodlu Başkent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi,2012.

• Program Title: 2209 TÜBİTAK – BİDEB Kan Uyumluluğunu Arttırmak için Kullanılan Kaplamaların Performanslarının QCM ile Analizi (tamamlandı).

• Program Title: 2209 TÜBİTAK – BİDEB Pankreas Kanseri Öntanısı İçin Biyosensör

Geliştirilmesi(devam ediyor).

 

Öğretim elemanlarının mesleki gelişimini sürdürmesi amacıyla yurtdışı konferanslara katılımı teşvik edilmekte ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Bilimsel Toplantılara Katılım ve Kurum Dışı Eğitim İlkeleri” yönergesi kapsamında masrafları Rektörlük tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca öğretim üyelerinin endüstri ile olan ilişkilerini geliştirmeleri ve mühendislik eğitiminin önemli bir bileşeni olan pratik uygulamalardan haberdar olmaları ve endüstriye hizmet verebilmeleri için ve yürürlükteki Başkent Üniversitesi Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Merkezi (BEDAM) kuralları içinde danışmanlık ve proje çalışmasında bulunmalarına izin verilmektedir. Fakültenin bir başka stratejisi de Bilimsel Araştırma Projelerinin yürütülmesinde, alt yapı projelerine öncelik verilmesidir. Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen projelerle, hem öğretim üyelerinin endüstri ile yakınlaşması sağlanmakta, hem de üniversitenin özgörevinde belirtilen endüstriye hizmet verme amacına yaklaşılacak bir strateji izlenebilmektedir. Benzer şekilde bölümümüze ait laboratuarlardaki olanaklardan yararlanarak diğer üniversitelere ve sanayi kuruluşlarına BEDAM üzerinden bedel karşılığı hizmet desteği verilmektedir. Üniversitemiz öğretim üye ve yardımcılarından yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılara bildirili olarak katılacakların katılım ücretleri ve seyahat masraflarının tamamı ya da bir kısmı “Öğretim Elemanlarının Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi” uyarınca desteklenmektedir.

 

Öğrencilerin ve Bölüm Elamanlarının Son Yıllardaki Ulusal/Uluslararası Ödüllü Projeleri;

• 3. XII.International Biomedical Science and Technology Symposium. İzmir, 20-23 September 2005. Best Poster Presentation Award- Third Place (En iyi poster 3.lük ödülü)

• 7.Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, 26-29 Ekim 2006, Bodrum. En iyi bildiri Prof.Dr.İsmet KARACAN ödülü.

•  DAAD Alman Akademik Değişim Servisi Intensive Course of Biomedical Enginnering OOW Facchoschule Wilhelmshaven / Germany, 2007 akademik destek bursu.

•  Titanyum içerikli malzeme biyouyumluluğunun arttırılmasında plazma polimerizasyon tekniği- konulu lisans araştırması ile BİYOMUT 2008 (ODTU) başarı ödülü.

• “Başarı Ödülü”, 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, 29-31 Mayıs 2008, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye’Gözleri konuşturan proje’, diğeri ‘Engelliler Parmakları ile Konuşabilecek’, başlıkları ile gazete haberleri.

Diş kompozit biyomalzemelerin performansının radyo frekans plazma tekniği ile geliştirilmesi, konulu poster ile, 2009 Başkent Üniversitesi Proje Yarışmasında,   ikincilik ödülü kazanılmıştır:

• “L’ORÉAL TÜRKİYE Genç Bilim Kadınlarına Destek” ödülü, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) – L’ORÉAL, “Polimerik Biyomalzemelerin Enfeksiyon Riskinin Azaltılmasında Yeni Bir Yaklaşım: NANO-BIO-MAT: Yük Boşalım Tekniği ile Tüp-içi Nanokaplamalar”, 2009.

• Nanofiber içerikli yara örtülerinin geliştirilmesi konulu proje ile 2012 yılında basında yer alınılmış ve firma destekli sanayi projesine dönüştürme temelleri atılmıştır:

Yukarıdaki örneklere, lisans öğrencilerinin uluslarası toplantılara katılımı, yüksek lisans seviyesindeki ödüller, sanayi destekli yüksek lisans çalışmaları vs. gibi birçok örnek eklenebilir:

• Program Title: “ Intensive Course - Human Centred Approaches in Biomedical Engineering” Foundation: European Union within the SOCRATES / ERASMUS Life Long Learning Program, Lecturer, Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven, Applied Engineering Science Department, Wilhelmshaven, Germany, September, 2012 kapsamında her yıl Almanya’da “Biomaterial Science & Nanotechnological Application” dersi verilmektedir.

• TÜBİTAK Yurt-dışı doktora sonrası burs programı kazanılmıştır. Wisconsin Madison university, Biological System Engineering Department (eylül 2013 –eylül 2014).

 

Staj ve Uygulamalı Eğitim İmkanları:

• Stajlar

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencileri, öğrenim süreleri boyunca 2 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bunlar;

Hastane Stajı, 4 yarıyıl ders alındıktan sonra yapılan, 20 iş günü süreli tam teşekküllü teknik servis hizmeti verebilen birimlere sahip hastanelerde gerçekleştirilen stajdır. Hastane ortamını tanıma, arızalı tıbbi cihazlara anında müdahale edebilme, hastane işleyişi ve kullanılan tıbbi cihazların tanınması, bakımı ve kalibrasyonu gibi konuların tanınmasının hedeflendiği bir stajdır.

Şirket Stajı, 6 yarıyıl ders alındıktan sonra yapılan, 20 iş günü süreli tıbbi cihaz üretimi yapan veya tıbbi cihazlara teknik servis hizmeti veren firmalarda gerçekleştirilen stajdır. Burada üretim ve projelendirme, ürünlerin tasarımını, teknik servis işleyişini, sağlık kurumları olan ilişkilerin incelendiği ayrıca işletmenin organizasyonunun ve yönetiminin incelendiği bir stajdır.

• Bitirme Projeleri

BME 491 Bitirme Projesi I ve BME 492 Bitirme Projesi II Öğrencilerimizin mezuniyet sonrası mühendislik ve ar&ge birimlerine kolayca uyum sağlamalarını kolaylaştırmak üzere iki dönem halinde ve ekip çalışmasını gerektiren proje konuları seçilerek hem sanayi hem araştırma odaklı yaptıkları bu projeler, kendilerine, tasarım, üretim, test veya işletmeye alma süreçlerini kapsayan proje yönetim esasları becerileri kazandırmaktadır.

• Uygulamalı yapılan bazı dersler ve laboratuvar çalışmaları:

1. BME 221 Devre Teorisi dersi kapsamında bobin, direnç ve kondansatör gibi pasif devre elemanlarının öğrenilmesi.

2. BME 218 Sayısal Mantık Tasarımı dersi kapsamında sayısal devre elemanlarının öğrenilmesi, sayısal devrelerin tasarımı, özel amaçlı sayısal devrelerin gerçeklenmesi (çoğullayıcı, RAM, ROM, kod çözücü, flip-flop devreleri vb.).

3. BME242 Biyomalzeme dersi kapsamında bazı temel Biyomalzeme özellikleri, bazı temel malzeme ölçme ve test teknikleri incelenmekte ve öğretilmektedir.

4. BME 317 - 437 Biyomedikal Enstrümantasyon dersi kapsamında fizyolojik verilerin toplanması için kullanılan dönüştürücü ve yükselteçlerin öğrenilmesi, fizyolojik amaçlı fitre, yükselteç, vb. devrelerin çeşitleri ve kullanım şekilleri, fizyolojik açıdan önemli tasarım parametreleri, bu devrelerden bir tanesinin projelendirilmesi, EEG, EKG, EMG,Solunum gibi temel bazı fizyolojik sinyallerin ölçümü ve işlenmesi.

5. BME 331 Sinyaller ve Sistemler dersi kapsamında fizyolojik sinyallerin matematiksel analiz yöntemleri, bilgisayar ortamında ilgili algoritmaların öğrenilmesi ve gerçeklenmesi.

6. BME 315 Medikal Elektronik dersi kapsamında yarı iletken malzemelerin çalışma prensipleri, yükselteçler ve çeşitleri, regülatörler, filtreler, osilatörler ve tepkileri.

 

 

Araştırma Grupları

 

CVELAB: Kardiyovasküler Mühendislik Araştırma Laboratuvarında sektörn ihtiyaç duyduğu kalğ akciğer makinalarında kullanılan pompaların tasarımı, araştırması, prototip üretimi gerçekleştirilmektedir. Ayrıca oksijenatör kaplamalarının verimli hale getirilmesi, performans testleri analizi çalışmaları da yürütülmektedir. TÜBİTAK 2241A, 2209, 1511, 1003 projeleri TEYDEB ve ARDEB destekli olarak yürümektedir.

 

 

BIOENAG: Biyoenstrümantasyon Sistemler Araştırma Grubu prototip tıbbi cihaz üretimi, yoğun üreticiler için verimli üretim tasarımları, kalıp tasarımları, yüksek güce sahip tıbbi cihazların tasarımı, kullanıcı dostu arayüz tasarımları, çoklu veri toplama (data logging) sistemlerinin gerçek zamanlı tasarım, biyomedikal sinyal işleme ve uzun dönemli biyosinyallerin analizi ile ulusal ve uluslararası sanayinin ihtiyaç duyduğu tüm enstrümantasyon sistemlerin tasarımı çalışmaları yürümektedir. BIOENAG bünyesinde tamamlanmış ve hali hazırda yürüyen TÜBİTAK 2241A,2209, 1507, 1511 projeleri ile T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Teknogirişim ve San-tez çalışmaları bulunmaktadır.

BİMAG Başkent Üniversitesi Biyomalzeme ve Biyosensor Araştırma Grubu, özellikle biyomalzeme, nanobiyomalzeme plazma destekli medikal uygulamalar, nanoteknoloji destekli biyosensor konularında çalışmakta ve lisans öğrencilerine de bu tür ileri teknolojik araştırma konularında, laboratuar ortamında pratik kazandırma fırsatlarını sunmaktadır. İlk aşamada biyomalzeme dersi ile birlikte yürütülen laboratuar uygulamalarında bulunmak, ikinci aşamada ise TÜBİTAK destekli bitirme projesini bizzat yürütmek, araştırma grubu içerisinde çalışmak, farklı disiplinler ve diğer üniversitelerle yapılan işbirlikleri çerçevesinde takım çalışmaları içinde yer almak  gibi imkanlar sunmaktadır.

Ayrıca diğer araştırma grupları;

 • Başkent Üniversitesi Biyoelektrik ve Sinyal İşleme Laboratuarı,
 • Biyomedikal Sinyal İşleme Araştırma Laboratuarı,
 • Biyomalzeme Araştırma Grubu,
 • İnsan – Beyin Arayüzü Araştırma Grubu,
 • Enstrümantasyon ve Nanoteknoloji Araştırma Grubu şeklindedir.